גררנט הסכם שימוש למשתמש קצה באפליקציה

  מידע חשוב - נא קרא הסכם זה בעיון לפני ההתקנה של האפליקציה של גררנט ישראל בע"מ (להלן – "גררנט") (להלן - ה"אפליקציה").
 1. כל שימוש באפליקציה, לרבות בכל גרסה מעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האפליקציה אשר יסופקו על ידי גררנט הינו כפוף, ויהיה כפוף, לתנאים ולהוראות אשר מפורטים בהסכם זה. בעצם השימוש באפליקציה ו/או על ידי התקנת האפליקציה על הטלפון הנייד שלך, אתה מסכים להסכם זה ואתה מאשר כי קראת והבנת את הסכם השימוש של גררנט בכתובת http://www.grarnet.com/eula.html (להלן - "הסכם השימוש") ואת תנאי השרות של גררנט בכתובת http://www.grarnet.com/service-note.html (להלן - "מדיניות השימוש והפרטיות"), וכי אתה מסכים שהתנאים וההוראות של הסכם זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחייבו אותך.
  הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 2. אם אינך מסכים להסכם זה ולתנאים ולהוראות של מדיניות הפרטיות של גררנט ולתנאי השימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תתקין את האפליקציה, ומחק באופן מיידי את האפליקציה, וכל חלק ממנה, מהטלפון הנייד שלך ואל תשתמש בה לכל צורך ובכל אופן.
 3. בעלות וזכות הקניין. האפליקציה והמסמכים הנלווים לאפליקציה הינם קניינה הבלעדי של גררנט ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באפליקציה, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של גררנט ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. שום דבר מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של גררנט על פי כל דין.
 4. רישיון. גררנט מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי טלפון נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. גררנט שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.
 5. שימושים אסורים. מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של גררנט, אתה מסכים שלא: (i) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; ו - (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה.
 6. תחזוקה ותמיכה. על גררנט לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, גררנט עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי הטלפון הנייד שלך. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.
 7. הסרת אחריות (Disclaimer). האפליקציה מסופקת לך "כמות שהיא" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או משתמע. גררנט אינה מבטיחה כי האפליקציה תענה על דרישותיך או כי פעולת האפליקציה תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, גררנט מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות שהיא, לרבות בין השאר, אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. גררנט אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באפליקציה או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באפליקציה. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש באפליקציה יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד וכי גררנט לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. עוד מובהר כי המפות, נתוני המפות והתכנים הקשורים האחרים הזמינים באמצעות שימושך באפליקציה הם בבעלותה של גררנט או ניתנו לה ברישיון והם מסופקים לך "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג כלשהו.
 8. החרגה של נזקים תוצאתיים. גררנט לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באפליקציה, אפילו אם גררנט ייעצה על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 9. הגבלת אחריות. במקרה שלמרות הוראות הסכם זה, ייקבע כי גררנט אחראית לנזקים, נזקים אלה לא יעלו על מאה דולר ארצות הברית (100$).
 10. סיום ההתקשרות. גררנט רשאית להביא לידי סיום את הרישיון אשר ניתן על פי הסכם זה בכל זמן ומכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרה שלך של תנאי הסכם זה תביא את הרישיון שהוענק לך ואת הסכם זה לכדי סיום. עם סיום הסכם זה על ידי גררנט: (i)הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף באפליקציה; ו - (ii) אתה תחזיר לגררנט כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של גררנט ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני. סעיפים 3, ו- 7 עד 12 של הסכם זה יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.
 11. דין ההסכם; סמכות השיפוט. על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. מוסכם על הצדדים באופן מפורש כי הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי מוחרגות במפורש מגדר הסכם זה.
 12. שיפוי. אתה מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל פגיעה של גררנט ושל הדירקטורים, נושאי המשרה, ובעלי המניות שלה, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, שליחיה ונציגיה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מכל הפרה של תנאי הסכם זה.
 13. תוכנה של צדדים שלישיים. אם האפליקציה כוללת תוכנה כלשהיא אשר סופקה על ידי צדדים שלישיים, אזי תוכנה זו של צדדים שלישיים מסופקת "כמות שהיא" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והתוכנה האמורה תהיה כפופה לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.
 14. ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות אי-טיונס (להלן - "תוכנה שנרכשה בחנות אי-טיונס"): אתה מאשר ומסכים כי הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין גררנט, ולא עם Apple, וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס או כל תוכן אשר נכלל בה. השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס חייב להיעשות בהתאם ל – App Store Terms of Service. אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל - Apple, ו - Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד תוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס ועל כל התביעות, אובדנים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות הסכם זה וכל דין אשר חל על גררנט כספק של האפליקציה. אתה מאשר כי Apple אינה אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס, לרבות, בין השאר, אך לא רק: (i)תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ii) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (iii) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחול הסכם זה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על גררנט כספק של האפליקציה. אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי שתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה בחנות של אי-טיונס מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, גררנט, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני, ככל שהדבר נדרש על פי הסכם זה. אתה יוצר מצג ומתחייב ש: (i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ii) כי אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים. אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של הסכם זה לטובת צד שלישי, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של הסכם זה, מוקנית ל - Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף הסכם זה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה.
 15. ספקי שירותי טלפון סלולארי. מבלי למעט מהוראות תנאי שימוש אלו, ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שהותקנה, בין מראש ובין באופן אחר, על-ידי ספק שירותי הטלפון הסלולארי שלך (להלן- "ספק שירותי סלולאר") או על כל עידכון של האפליקציה שהותקנה על-ידי ספק שירותי סלולאר (להלן - "תוכנה שהותקנה על-ידי ספק שירותי סלולאר"). אתה מאשר ומסכים כי הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין גררנט, ולא עם ספק שירותי הסלולאר, וכי על ספק שירותי הסלולאר לא חלה כל אחריות על כל תוכנה שהותקנה על-ידי ספק שירותי הסלולאר או כל תוכן אשר נכלל בה.
 16. שונות. הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לרישיון אשר מוענק בהסכם זה ובקשר לנושא הסכם זה ואפשר יהיה לתקן הסכם זה רק בהסכם בכתב אשר ייחתם על ידי הצדדים להסכם זה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשות אותה להוראה ניתנת לאכיפה.
 17. אישור שליחת חשבונית באי מייל. הנך מצהיר ומסכים כי לא יאוחר מ-7 ימי עסקים, או במועד אחר שייקבע לפי שיקול דעתה של גררנט, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת התשלום חשבונית מס עבור החיוב שבוצע (להלן: "החשבונית"). שליחת החשבונית הינה במקום משלוח חשבונית בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (i) קבלת החשבונית לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין, לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום; (ii) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גררנט במידה והחשבונית הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (iii) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.
 18. תשלום מאובטח. לרכישת שרות/ים באמצעות האפליקציה, יש לבחור את השרות/ים ולמלא פרטים כגון מספר רכב, סוג הרכב, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש השרות/ים. פרטי החיוב מגיעים ישירות אל חברת הסליקה קרדיט גארד באופן מאובטח על פי תקן PCI:DSS L1 ואינם נשמרים אצלנו. חברת הסליקה עורכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והשירות/ים ייכנס/ו לתוקף בתוך 3 ימי עסקים. חיוב הלקוח עבור השרות/ים, יתבצע דרך כרטיס האשראי.

לקבלת מידע או לשאלות יש ליצור קשר עם: support@grarnet.com

קראתי והבנתי הסכם רישיון למשתמש קצה באפליקציה זאת ואני מסכים כי כל הוראות הסכם רישיון זה יחייבו אותי.